Regulamin

 

Regulamin Humanitarnego Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Face to Face With The World”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Projekt „Face to Face ze światem – rozmawiasz i pomagasz” jest autorskim projektem edukacyjno – humanitarnym prowadzonym od 2012 roku.

Projekt skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Polsce, które nie boją się nawiązywać kontaktów, prowadzić lekcji on-line ze szkołami i instytucjami społecznymi z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Projekt jest zgodny z podstawa programową. Klasa z koordynatorem szkolnym wspólnie wybiera instytucję, szkołę – z którą chcą nawiązać przyjaźń. Po prywatnym zapoznaniu koordynatora szkoły polskiej i koordynatora wybranej przez szkołę instytucji / najczęściej przez Messengera/ – rozpoczynają się lekcje on –line dla dzieci, rozmowy ustala i dostosowuje nauczyciel. Rozmowy przeprowadzane są w języku angielskim lub francuskim / zależnie od wybranego państwa/.

II. Cele projektu

§ 2

Celem Projektu Edukacyjnego jest:

a) Pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie.

b) Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,

nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

c) Walka z rasizmem i ksenofobią, uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych, wzajemne poznawanie kultury, tradycji, nawiązywanie przyjaźni, poszanowanie pokoju i szacunku do drugiego człowieka nauka języka obcego, wykorzystanie w edukacji Internetu. Chęć niesienia pomocy innym.

III. Uczestnicy projektu

§ 3

Projekt jest skierowany do placówek edukacyjnych w Polsce: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W projekcie mogą również uczestniczyć inne instytucje i placówki, które prowadzą działalność edukacyjną, jak i osoby prywatne. Zaproszenia do uczestnictwa w projekcie wysyłane są drogą elektroniczną, wraz z formularzem zgłoszeniowym.

IV Realizacja projektu

§ 4

  1. Wybranie instytucji z Azji, Afryki lub Bliskiego Wschodu – z listy przekazanej drogą mailową przez organizatora projektu. Przeprowadzenie min.6 rozmów on-line, z dziećmi, ich nauczycielami, założycielami instytucji.
  2. Bezpośrednie wsparcie dzieci potrzebujących pomocy – koordynator instytucji polskiej umawia się indywidualnie z koordynatorem instytucji z Azji, Aryki, Bliskiego Wschodu na formę, rodzaj wsparcia i współpracy.
  3. Współpraca może być zawarta bezterminowo, koordynatorzy decydują samodzielnie.

V. Zasady uczestnictwa

§ 5

Warunkiem przystąpienia do projektu jest:

a) Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu projektu.

b) Wyznaczenie nauczyciela, który zobowiąże się do koordynowania projektu z ramienia szkoły.

c) Zgłoszenie szkoły jako uczestnika projektu poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę lub osoby upoważnione przez szkołę formularza zgłoszeniowego i odesłanie jego skanu drogą mailową na adres: annahoralis@interia.pl

VI. Zobowiązania International Educational and Humanitarian Organization Face To Face With The World.

§ 6

  1. Po zakończonym projekcie wszystkim szkołom, które zrealizują projekt zostanie przesłany droga elektroniczną „Międzynarodowy Certyfikat Humanitarno –Edukacyjny – Szkoła zmieniająca świat!” zaświadczenie i certyfikat dla Koordynatora akcji i certyfikat instytucji, z którą zostanie nawiązana przyjaźń
  1. Warunki otrzymania certyfikatu międzynarodowego: formularz zgłoszeniowy, przeprowadzenie minimum 6 lekcji on-line, przesyłanie sprawozdań , fotogalerii z zajęć, którą szkoła obejmie opieką.

VII. Termin realizacji projektu

§ 7

Projekt realizowany bezterminowo.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 8

a) Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować na adres: annahoralis@interia.pl

b) Informacje uzyskane od uczestników projektu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do celów informacyjnych na zasadach określonych – zgodnie z ustawą RODO ( Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000 )

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach projektu, jak również wywiadów z nimi i treści akcji przeprowadzanych na terenie szkoły na łamach prasy, na antenie radia, w Internecie, w telewizji oraz innych publikacjach za zgodą szkoły, rodziców i opiekunów.

d) Organizator projektu:

Autorka i koordynatorka międzynarodowa autorskiego Międzykontynentalnego projektu Edukacyjno – Humanitarnego: Face to Face with the World.

Anna Hora Lis Tel. 506987053

annahoralis@interia.pl

Zgłoszenie się do projektu i zarejestrowanie szkoły jako uczestnika akcji oznacza zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego warunków

Każda zgłoszona placówka oświatowa otrzymuje drogą elektroniczną:

– szczegółowy opis projektu

-informacje szczegółowe o instytucjach humanitarnych i społecznych oczekujących wsparcia

– umowy organizatora z instytucjami współpracującymi / Azja, Afryka, Bliski Wschód/, certyfikaty, patronaty.

Patronat nad programem Face To Face With The World mają – Media Scope Group Alternatywa – sponsorzy naszej strony internetowej https://alternatywa.net.pl/face-to-face-with-the-world/

error: Content is protected !!
Skip to content

Zostaw swój numer, my oddzwonimy.